ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย

07 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 714 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสาร “งานวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และผลการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากร อาจารย์ ในหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
          ทั้งนี้บทความที่ส่งมาจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิในแต่ละสาขาก่อนตีพิมพ์ และถ้าได้ตอบ รับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทน เรื่องละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจสามารถดู รายละเอียดและคำแนะนำในการส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรพงศ์ เบ้าทอง โทรศัพท์ 045-643600-5 ต่อ 9411-2 หรือ E-mail: surapong.baotong@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook