ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

29 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 378 ครั้ง
          ด้วย วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 8 ปี มีการปรับปรุงรายละเอียดของ วารสาร พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index (TCI) และ ปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเผยแพร่ผลงานวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 
          ในการนี้ จึงขอเรียนมาเพื่อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ของบทความ โดยกำหนดให้มีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ อย่างน้อย 3 คน จากหลากหลายสถาบัน และมี การปรับอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ และวารสารฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ในการ เตรียมต้นฉบับสำหรับการยื่นพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารฯ โดยจะต้องมีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ การเข้าสู่ ASEAN Citation Index (AC) ตั้งแต่วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป


ลิงก์เพิ่มเติม : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook