ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น

28 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 633 ครั้ง
          ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่ม รหมสมรรถนะ สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
 
          หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom ระยะเวลาครึ่งวัน (จำนวน 3 ชั่วโมง) เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
          1. หลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 7 
          2. หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3 
 
          หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom ระยะเวลา 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
          3. หลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 11 
          4. หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 1 
          5. หลักสูตร “Upskill เสนองานด้วย Power Point อย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1
 
          ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ โดยผู้เข้ารับการอบรมมาจากส่วนราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook