ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

22 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 690 ครั้ง
 
          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการ ของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก
 
          ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2565 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2023) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยดังเอกสารแนบไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook