ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารอีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 777 ครั้ง
 
          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเปิดรับ บทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นรับบทความทางด้าน Social Sciences luanunion General Arts and Humanities, General Business, Management and Accounting, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management a General Social Sciences
 
          ในการนี้กองบรรณาธิการวารสารขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความ ได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแชร์ข่าวนี้บน facebook