ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

22 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 417 ครั้ง
 
          ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ได้จัดทำวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal, AFJ) มี กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านการเกษตรและ อาหาร โดยครอบคลุมสาขาดังต่อไปนี้ เกษตรทั่วไป พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน ปฐพีวิทยา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ภูมิทัศน์ ป่าไม้ วาริชศาสตร์ และกีฏวิทยา ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และอาหาร สำหรับนักศึกษาและนักวิชาการทั่วไป
 
          ในการนี้กองบรรณาธิการวารสาร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาใน หน่วยงานส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ (VRU Agricultural and Food Journal; AFJ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.afj.vru.ac.thแชร์ข่าวนี้บน facebook