ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการวิจัยในระบบ ONLINE

07 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 606 ครั้ง
ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยค้นปี 2555 ในระบบ ONLINE ดังนี้
          1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 9-10-11 มีนาคม 2565 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
          2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
          3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ  วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
          4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 21-22 เมษายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
 
          ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON-LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE "สมาคมส่งเสริมการวิจัยแชร์ข่าวนี้บน facebook