ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC Pioneer Program

07 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 610 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินงานโดย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศได้มีแผนดำเนินการ ThaiSC Pioneer Program เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มแรกเพื่อใช้ Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ LANTA Cluster ที่มีหน่วยประมวลผล AMD EPYC 7713 จำนวนรวม 20,480 cores เครื่องประมวลผลชนิด GPU-intensive ที่มีหน่วยประมวลผล NVIDIA A100 GPU จำนวนรวม 704 หน่วย และมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสมรรถนะสูง แบบขนาน (high performance parallel storage) กว่า 10,000 TB ภายใต้รูปแบบโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science) งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน (Urgent & Importance Issues) และงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (Large-Scale Al Research)
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการและได้รับการพิจารณาเข้าร่วม ThaiSC Pioneer Program จะได้รับ ทรัพยากรการคำนวณ CPU (สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 CPU Core-hour) และ GPU (สูงสุดไม่เกิน 150,000 GPU Unit-hours) ตามที่ต้องการใช้จริง ภายในระยะเวลาโครงการ 12 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มโครงการ รวมถึงได้รับพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลบนระบบ LANTA เข้าถึงการใช้งานบนระบบ TARA การอบมรมการใช้งาน การสนับสนุนและ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านส่งข้อเสนอโครงการฯ และขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน โดยมีระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. (ขยายระยะเวลาจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ E-Mail: thaisc-proposal@nstda.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม https://thaisc.io/thaisc-pioneer-program/แชร์ข่าวนี้บน facebook