ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 มกราคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 875 ครั้ง
          ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์
 
          สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสาร ทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ มาเพื่อใช้ประโยชน์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ทั้งนี้ หากมีความประสงค์สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th)
 แชร์ข่าวนี้บน facebook