ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความตระหนักและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

17 ธันวาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 887 ครั้ง
          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความตระหนักและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย  และบุคลากรมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนำผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมเข้ารับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 โดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจักได้ดำเนินการต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook