ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศรีละออ ได้รับการจด ทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "ปุ๋ยหมัก"

15 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 338 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศรีละออ อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับการจด ทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "ปุ๋ยหมัก"
แชร์ข่าวนี้บน facebook