ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ" และ "กรรมวิธีการผลิตกระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ"

15 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 211 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ" และ "กรรมวิธีการผลิตกระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ"
แชร์ข่าวนี้บน facebook