ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว ได้รับทุนอุดหนุนขอเสนอโครงการ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการขยายผลของศูนย์วิจัยชุมชน ประจำปี 2564 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

15 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 131 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนขอเสนอโครงการ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการขยายผลของศูนย์วิจัยชุมชน ประจำปี 2564 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ ศูนย์วิจัยชุมชนเทศบาลตำบลพลายชุมพล : กลไกหนุนเสริมและจัดการสุขภาพผู้สูงวัยแบบบูรณาการ
 แชร์ข่าวนี้บน facebook