ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 874 ครั้ง
          ตามที่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังประกาศด้านล่าง  

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แชร์ข่าวนี้บน facebook