ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

07 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 768 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิด ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ภายนอก และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในภาคใต้
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและ นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 074-200341 Email: hu_conference@hu.ac.th แชร์ข่าวนี้บน facebook