ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

07 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 129 ครั้ง
          ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://n/rcmol.go.th) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงาน ศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและนำผลงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
          กระทรวงแรงงานจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://ntrc.mol.go.th) ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์และการส่งผลงานดังกล่าว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานได้ตาม url : shorturl.at/qAJKV
 แชร์ข่าวนี้บน facebook