ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

02 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 1096 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศ
 
          คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 034-341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook