ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาส 2

21 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1042 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์รายงานความความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาสที่ 2  โดยมีผลการดำเนินงานออกแบบกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคล้องกับศักยภาพตำบลรวมถึงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

          รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาส 2   --> คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook