ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

14 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 192 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้ จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไก ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
 
          ในการนี้ วช. กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ si (National Research and Innovation Information System: NRIIS) (https://nriis.go.th)
 
 - วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 - ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565แชร์ข่าวนี้บน facebook