ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔ ภูมิภาค)

07 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 149 ครั้ง
          ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้เชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมใน มิติใหม่ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔ ภูมิภาค) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรง ประกอบกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด รวมทั้งประกาศของแต่ละจังหวัด เรื่อง การตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า จังหวัดของบุคคลที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เข้ามายังจังหวัดที่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมยังคงมีการเฝ้าระวังและให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น
 
          ในการนี้ วช. จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔ ภูมิภาค) เป็นการจัดฝึกอบรมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (รายละเอียดดัง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) และขอให้ท่านแจ้งไปยังบุคลากรในสังกัดของท่าน (รายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) เพื่อทราบ รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมมาแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วม ฝึกอบรมตามกำหนดการใหม่ได้ หรือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดการเดิม สามารถแจ้ง ความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ผ่าน QR Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปฏิญญา พงษ์ราศรี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๕ ต่อ ๓๐๔, ๑๒๐ หรือ ๐๖๒ ๔๒๓ ๔๑๔๘ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : patinya.parnrct.go.th

          แบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVYX_FPhdejG3BB3kpYSL72NX1ZbKG0LF4GYEyKcS0YGdmCw/viewform
          สิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EJjbmPsypFzIoIOSxXqiqWCoUAZjNqpQ?fbclid=IwAR1EbybVtXk1qCKX3MxIMg9mbewl8CpzEYspPhSCrYQcEGXwe3Q_ucBBVOsแชร์ข่าวนี้บน facebook