ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

07 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 247 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏไทย ประจำปี 2563  และได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
          
          ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง                       รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย
               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช          รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
          เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
               - นางจิตรา มีคำ                                                          รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
          เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
               - นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส                                            รักษาการหัวหน้างานวิจัย
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook