ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการเปิดรับบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑

16 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 179 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” ในระหว่างวันที่  ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการและเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์    ขยายเวลาการเปิดรับบทความวิจัย ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนุจรี  ฮีมหมัด โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๑-๗๐๐๗ แชร์ข่าวนี้บน facebook