ภาพรวมผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน TCI ISI Scopus รวม
1 คณะครุศาสตร์ 42   0   2   84  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 35   0   2   58  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15   0   3   47  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9   0   0   10  
5 คณะวิทยาการจัดการ 11   0   0   11  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21   0   8   33  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 5   0   1   7  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0   0   0  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0   0   0  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0   0   0  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0   0   0  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0   0   0  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0  
 
รวม 138   0   16   250  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560