ภาพรวมผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน TCI ISI Scopus รวม
1 คณะครุศาสตร์ 42   0   2   84  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 35   0   2   58  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15   0   3   47  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12   0   0   47  
5 คณะวิทยาการจัดการ 14   0   0   51  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55   1   24   190  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 15   0   1   35  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0   0   0  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0   0   0  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0   0   0  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0   0   0  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0   0   0  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0  
 
รวม 188   1   32   512  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560