งานนโยบายและแผน

 

แผนยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
            ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

      แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564
            แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564
      แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2560
            แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2556-2559
            รายงานประเมินแผนกลยุทธ์ 2556

      แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2555
      ยุทธศาสตร์
            การสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ
      เป้าประสงค์
            1. มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลให้มีคุณภาพระดับสากลเพื่อพัฒนาประเทศ
            2. องค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
            3. องค์กรทุกภาคมีการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากเเนวพระราชดำริ
            4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

      กลยุทธ์
            1. สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับสากลให้ได้รับการยอมรับทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ
            2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการและสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม
            3. การศึกษาวิจัยถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
            4. การพัฒนาและบริหารการจัดองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

      เป้าประสงค์
            การสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยจากการสร้างองค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งคุณภาพและปริมาณ

      แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2554
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
      แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2553
            ประกาศยุทธศาสตร์
            รายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์
            แผนที่ยุทธศาสตร์ 53-55
            แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา

      แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2552
            ความนำแผนยุทธศาสตร์
            กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
            แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
            สรุปสาระสำคัญของแผนสถาบันวิจัยและพัฒนา

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.