พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2
เมื่อวาน 10
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 159
ปีนี้ 1,555
ปีที่แล้ว 1,946

กำหนดการ

(ข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2561)

กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
(ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2561)
กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย
(ข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2561)

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

รูปแบบการดำเนินงาน
        1. การบรรยายพิเศษ
        2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
        3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
        4. นิทรรศการ
        5. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย
        กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
        กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
        กลุ่มที่ 6 ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
               (โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.)
        กลุ่มที่ 7 ด้านวิจัยสถาบัน 

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper ขยายเวลาถึง 30 มกราคม 2561
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ขยายเวลาถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
3. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน
ขยายเวลาถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
4. ประกาศผลการพิจารณา ขยายเวลาถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
5. วันจัดงานประชุมวิชาการ 23 มีนาคม 2561

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป นักศึกษา
1. ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1,500 บาท/คน 500 บาท/คน
2. ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1,500 บาท/คน 500 บาท/คน
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน 500 บาท/คน -

การชำระเงินค่าลงทะเบียน


ธนาคารกรุงเทพ  หมายเลขบัญชี  660-0-00622-2
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติม
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
        อาคารศรีพิบูล 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
        หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7038 หมายเลขโทรสาร 0-5526-7038
        website : http://pibulresearch.psru.ac.th/2018/
        e-mail : pibulresearch@gmail.com

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560