บุคลากร

 

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หน่วยบุคลากรและงานประชุม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7226
อีเมล์ : kpoonpon@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
รักษาการหัวหน้างานวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : piyawadee.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : nuttamon.w@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยวารสาร

นางสาวรัตนา นาคสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : ruttananaksing@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยวารสาร

นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : panadda.ko@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยพัฒนางานวิจัย
และเครือข่ายความร่วมมือ

นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : Jadenatheeyoke@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยจัดการคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย

นายชนกันต์ พันธ์อุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : kammalad@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ

นางจิตรา มีคำ
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : jittra_m@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : nimapraw@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน

นางดาญาวี ภู่คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : siavdh.pvaise@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยนโยบายและแผน, หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7218
อีเมล์ : supapronklinnak.k@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสารบรรณ,หน่วยบุคลากรและการประชุม

นางสาวมาลัย ใจงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7211
อีเมล์ : malai@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยการเงินและพัสดุ

นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7219
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล

นายสามารถ เน่าบู่
รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7218
อีเมล์ : samart.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ

นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -
อีเมล์ : jidaajidapa@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.