ภาพรวมผลงานสิทธิบัตรฯ/อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูสถานะการดำเนินงาน    ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน รวม
1 คณะครุศาสตร์ 0  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0  
5 คณะวิทยาการจัดการ 0  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 0  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0  
10 สำนักงานอธิการบดี 0  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0  
 
รวม 0  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560