ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 519/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 10/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แก้ไขเพิ่มเติม)  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 245/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1052/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 911/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 581/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสาร Life Sciences and Environment Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 580/2565 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการ Life Sciences and Environment Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๓๙๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Network Research Ethics Committee: NREC)  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 873/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 511/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR SCUSR) ประจำปีการศึกษา 2563  
ทั้งหมด 53 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ๕๐๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
 • คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 997/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 • คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 2)  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 708/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 421/2561 เรื่อง ให้นักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อการสังเคาะห์ผลงานวิจัย  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 719/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับองค์มนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ทั้งหมด 8 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 232/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 231/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 219/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 14/2563 เรื่อง มอบหมายงานให้กับรองผู้อำนวยการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 389/2563 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณะบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 325/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 193/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องอเนกประสงค์และห้องน้ำอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 934/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตู้บิ้วท์อินติดผนังของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 352/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 635/2562 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560  
 • การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิต่างๆ  
ทั้งหมด 17 ไฟล์