ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2557  
 • พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. 2564  
 • ประกาศคณะกรรมการตัวแทนสิทธิบัตร ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
ทั้งหมด 20 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2566  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานราชการ พ.ศ.2566  
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2564  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564  
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการได้รับเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ พ.ศ. 2564  
 • 107 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564  
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
 • การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 • แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562  
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  
ทั้งหมด 62 ไฟล์