ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 219/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 14/2563 เรื่อง มอบหมายงานให้กับรองผู้อำนวยการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 389/2563 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณะบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 325/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 193/2563 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องอเนกประสงค์และห้องน้ำอาคารศรีพิบูล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 934/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตู้บิ้วท์อินติดผนังของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 352/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 635/2562 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  
 • การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิต่างๆ  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 269/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ทั้งหมด 13 ไฟล์

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ