ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 

คำสั่ง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 66/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 65/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 64/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 60/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงแล้วใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 635/2562 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 387/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2562
 • คำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 5/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)
 • คำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 • คำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คำสั่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติราชการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 247/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1231/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 APISWEA International Conference
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 708/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิต่างๆ
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ที่ 1 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับรองโครงการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 421/2561 เรื่อง ให้นักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อการสังเคาะห์ผลงานวิจัย
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13 /2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 14/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 269/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 867/2560 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2560
 • คำสังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 867/2560 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 719/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับองค์มนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 353/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1265/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2558
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1250/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 10/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 9/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 8/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 7/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 6/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 4/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2557
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 505/2557
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 28/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 27/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 26/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 25/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 24/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 23/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 22/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 21/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 20/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 19/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 18/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 17/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 16/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 15/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 12/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 11/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 9/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 8/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 7/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 6/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 4/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2556
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 21/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 19/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 18/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 16/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 15/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 14/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 10/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 9/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 8/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 7/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 6/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 4/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2555
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 7/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 6/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 4/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2554
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 8/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 7/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 6/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 4/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2553
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 10/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 9/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 8/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 7/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 6/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 5/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 4/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2552
 • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2552

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.