ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร ทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2   [ 14] 26-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕)   [ 14] 26-09-2565
 • ขอมอบวารสารวิชาการ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   [ 90] 22-09-2565
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 42] 22-09-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชชา   [ 44] 14-09-2565
 • เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 95] 14-09-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   [ 41] 14-09-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System   [ 34] 14-09-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี   [ 28] 14-09-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Reseaech Journal   [ 218] 25-07-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ   [ 165] 25-07-2565
 • ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ “มนุษย์และสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑   [ 255] 17-07-2565
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิททยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2   [ 368] 24-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง   [ 182] 24-06-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล   [ 207] 13-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ   [ 321] 13-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนกองบรรณาธิการวารสารที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus   [ 195] 08-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   [ 317] 26-05-2565
 • วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์   [ 242] 26-05-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ   [ 217] 18-05-2565
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร   [ 413] 18-05-2565
 • ขอเชิญเผยแพร่ผลงานในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 233] 18-05-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 10   [ 237] 28-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย   [ 585] 07-04-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   [ 269] 29-03-2565
 • เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ฯ   [ 420] 23-03-2565
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)   [ 551] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565   [ 242] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารอีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 396] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์   [ 300] 22-03-2565
ข่าววารสาร ทั้งหมด 153 ไฟล์