ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญชวนอ่านบทความในวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 21 ฉบับที่ 2   [ 95] 30-12-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences   [ 124] 30-12-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 196] 30-12-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์   [ 290] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology   [ 113] 30-12-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม   [ 175] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวดุสิต   [ 142] 30-12-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 65] 30-12-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)   [ 507] 30-12-2563
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี   [ 391] 30-12-2563
 • ขอมอบวารสารวิชาการ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   [ 412] 30-12-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 362] 30-12-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review   [ 228] 30-12-2563
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 242] 30-12-2563
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 387] 30-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2   [ 604] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ 724] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี   [ 318] 30-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563   [ 279] 30-12-2563
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี   [ 227] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technology(JCST)   [ 393] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Sociences and Humanities   [ 327] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal   [ 262] 30-12-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   [ 379] 30-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   [ 390] 30-12-2563
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 290] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 784] 30-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   [ 380] 30-12-2563
 • เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.   [ 366] 30-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   [ 422] 30-12-2563
ข่าววารสาร ทั้งหมด 70 ไฟล์