ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ   [ 143] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน "วิศสารลาดกระบัง"   [ 56] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Techhnolgy and Engineering journal (STEJ)   [ 197] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนลงบทความวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 202] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิัจยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย   [ 183] 05-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง   [ 128] 05-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 183] 05-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ 235] 05-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์   [ 275] 05-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564   [ 104] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   [ 179] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 232] 05-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวารสารพัฒนางานสู่งานวิจัย   [ 116] 05-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ   [ 151] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   [ 155] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   [ 339] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   [ 339] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนอ่านบทความในวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 21 ฉบับที่ 2   [ 237] 05-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences   [ 257] 05-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 388] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์   [ 548] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology   [ 209] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม   [ 348] 05-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวดุสิต   [ 298] 05-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 161] 05-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)   [ 654] 05-04-2564
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี   [ 527] 05-04-2564
 • ขอมอบวารสารวิชาการ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   [ 587] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 539] 05-04-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review   [ 371] 05-04-2564
ข่าววารสาร ทั้งหมด 87 ไฟล์