ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.   [ 53] 24-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   [ 97] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   [ 154] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 104] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   [ 113] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   [ 112] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 88] 24-05-2563
 • เชิญชวนให้บุคลากรให้บุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.   [ 88] 24-05-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   [ 176] 24-05-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนดลยีไทย- ญี่ปุ่น :บริหารธุรกิจและภาษา   [ 106] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 139] 24-05-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [ 100] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   [ 120] 24-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.   [ 165] 24-05-2563
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   [ 204] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ 156] 24-05-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   [ 119] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [ 158] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี"   [ 117] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)   [ 118] 24-05-2563
 • ประกาศ รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI   [ 244] 24-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562   [ 266] 24-05-2563
 • การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI   [ 281] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   [ 315] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ   [ 334] 24-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้   [ 320] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์   [ 638] 24-05-2563
 • เผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1   [ 339] 24-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 390] 24-05-2563
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5   [ 272] 24-05-2563
ข่าววารสาร ทั้งหมด 42 ไฟล์