ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญนักวิจัยตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐาน Scopus ได้จาก Scopus source list และ Scopus discontinued sources list (June 2021)   [ 51] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564   [ 140] 27-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่าน ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus)   [ 119] 27-07-2564
 • ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2   [ 98] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 227] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์วารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1   [ 291] 27-07-2564
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Online Training Research Publication for International Journals   [ 95] 27-07-2564
 • ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิมและแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 177] 27-07-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technokogy   [ 408] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม   [ 474] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ   [ 677] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน "วิศสารลาดกระบัง"   [ 231] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Techhnolgy and Engineering journal (STEJ)   [ 396] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนลงบทความวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 639] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิัจยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย   [ 676] 27-07-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง   [ 264] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 583] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ 680] 27-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์   [ 552] 27-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564   [ 215] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   [ 389] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 541] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวารสารพัฒนางานสู่งานวิจัย   [ 242] 27-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ   [ 244] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   [ 268] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   [ 577] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   [ 645] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนอ่านบทความในวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 21 ฉบับที่ 2   [ 337] 27-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences   [ 419] 27-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 534] 27-07-2564
ข่าววารสาร ทั้งหมด 97 ไฟล์