ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technology(JCST)   [ 37] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Sociences and Humanities   [ 32] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal   [ 35] 07-08-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   [ 82] 07-08-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   [ 125] 07-08-2563
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 77] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 321] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   [ 140] 07-08-2563
 • เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.   [ 176] 07-08-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   [ 195] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   [ 249] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 182] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   [ 205] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   [ 180] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 147] 07-08-2563
 • เชิญชวนให้บุคลากรให้บุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.   [ 153] 07-08-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   [ 247] 07-08-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนดลยีไทย- ญี่ปุ่น :บริหารธุรกิจและภาษา   [ 169] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 213] 07-08-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [ 162] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   [ 187] 07-08-2563
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.   [ 235] 07-08-2563
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   [ 278] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ 219] 07-08-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   [ 184] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [ 222] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี"   [ 174] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)   [ 182] 07-08-2563
 • ประกาศ รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI   [ 349] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562   [ 387] 07-08-2563
ข่าววารสาร ทั้งหมด 50 ไฟล์