ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 102] 14-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2   [ 286] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ 404] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี   [ 170] 14-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563   [ 161] 14-10-2563
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี   [ 123] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technology(JCST)   [ 270] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Sociences and Humanities   [ 195] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal   [ 145] 14-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   [ 221] 14-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   [ 251] 14-10-2563
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 177] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 545] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   [ 242] 14-10-2563
 • เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.   [ 245] 14-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   [ 281] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   [ 351] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 256] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   [ 301] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   [ 262] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 201] 14-10-2563
 • เชิญชวนให้บุคลากรให้บุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.   [ 203] 14-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   [ 343] 14-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนดลยีไทย- ญี่ปุ่น :บริหารธุรกิจและภาษา   [ 226] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลง วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 307] 14-10-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [ 222] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   [ 278] 14-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.   [ 298] 14-10-2563
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   [ 365] 14-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ 321] 14-10-2563
ข่าววารสาร ทั้งหมด 56 ไฟล์