ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอมอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   [ 54] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง   [ 95] 14-10-2564
 • ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2   [ 179] 14-10-2564
 • ขอเรียนร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564   [ 235] 14-10-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย ในวารสาร งานวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   [ 291] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 306] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Life Sciences and Environment Journal   [ 193] 14-10-2564
 • ขอเชิญนักวิจัยตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐาน Scopus ได้จาก Scopus source list และ Scopus discontinued source list ประจำเดือน สิงหาคม 2021   [ 129] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   [ 215] 14-10-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร HRintelligrnce   [ 241] 14-10-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   [ 526] 14-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 265] 14-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ไม่มีบทความ แต่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กิจกรรมอบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ   [ 192] 14-10-2564
 • ขอเชิญนักวิจัยตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐาน Scopus ได้จาก Scopus source list และ Scopus discontinued sources list (June 2021)   [ 331] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564   [ 646] 14-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่าน ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus)   [ 297] 14-10-2564
 • ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2   [ 299] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 731] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์วารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1   [ 537] 14-10-2564
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Online Training Research Publication for International Journals   [ 199] 14-10-2564
 • ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิมและแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 309] 14-10-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technokogy   [ 551] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม   [ 615] 14-10-2564
 • ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ   [ 824] 14-10-2564
 • ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน "วิศสารลาดกระบัง"   [ 366] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Techhnolgy and Engineering journal (STEJ)   [ 661] 14-10-2564
 • ขอเชิญชวนลงบทความวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 802] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิัจยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย   [ 882] 14-10-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง   [ 362] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   [ 796] 14-10-2564
ข่าววารสาร ทั้งหมด 110 ไฟล์