ข่าววารสาร

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิททยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2   [ 76] 24-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง   [ 28] 24-06-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล   [ 84] 13-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ   [ 101] 13-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนกองบรรณาธิการวารสารที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus   [ 87] 08-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   [ 179] 26-05-2565
 • วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์   [ 120] 26-05-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ   [ 127] 18-05-2565
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร   [ 256] 18-05-2565
 • ขอเชิญเผยแพร่ผลงานในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   [ 122] 18-05-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 10   [ 151] 28-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย   [ 456] 07-04-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   [ 181] 29-03-2565
 • เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ฯ   [ 331] 23-03-2565
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)   [ 418] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565   [ 170] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารอีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ 285] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์   [ 212] 22-03-2565
 • ขอมอบวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   [ 165] 22-03-2565
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ บพท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565   [ 98] 17-03-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   [ 579] 06-03-2565
 • เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม “เริ่มนับ 123.....เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร และวารสารระดับนานาชาติฉบับไหนที่เหมาะสมกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา”   [ 174] 18-02-2565
 • หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus   [ 113] 16-02-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่านที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus และ Web of Science 2021   [ 385] 20-01-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์   [ 279] 09-01-2565
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   [ 630] 09-01-2565
 • ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารรังสิตสารสนเทศ   [ 508] 24-12-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Adminstration and Languages (JBAL)   [ 387] 16-12-2564
 • เชิญอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom application ในหัวข้อ "Choosing Right References For Learning, Teaching, and Researching"   [ 243] 08-12-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 524] 05-11-2564
ข่าววารสาร ทั้งหมด 141 ไฟล์