เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.

ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)   [ 3003] 14-11-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ 28th International Conference on Difference Equations and Applications, 2023, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, Thailand (ICDEA 2023) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 339] 20-10-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ Ent และ RMUTL ครั้งที่ 12   [ 354] 20-10-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9   [ 531] 02-10-2565
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม   [ 350] 26-09-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023)   [ 340] 26-09-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21   [ 328] 22-09-2565
 • ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2565   [ 338] 22-09-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓   [ 283] 22-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ SEA-STEM   [ 327] 22-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565   [ 335] 14-09-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)   [ 292] 14-09-2565
 • เชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565   [ 282] 14-09-2565
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "New tertiary education for all"   [ 268] 14-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)   [ 361] 07-08-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022)   [ 378] 07-08-2565
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)   [ 474] 25-07-2565
 • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมงายประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   [ 336] 25-07-2565
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ   [ 561] 29-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565   [ 415] 24-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18   [ 567] 22-03-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [ 389] 22-06-2565
 • เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย   [ 1258] 16-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ "ประชากรและสังคม ๒๕๖๕"   [ 362] 14-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑   [ 335] 14-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [ 340] 14-06-2565
 • เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15   [ 356] 13-06-2565
 • ประชาสัมพันพันธ์การประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชการในหารประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4   [ 344] 13-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7   [ 326] 13-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand   [ 350] 13-06-2565
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 470 ไฟล์