ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8   [ 54] 22-07-2564
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๗ Resilience for Never Normal Era   [ 109] 22-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI Congress 23rd   [ 59] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings   [ 56] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 International Conference or Humanities and Social Sciences: C-HuSo 2021)   [ 446] 22-07-2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7   [ 124] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 9 th International Conference on Creative Technology &5 th National Conference on Creative Technology (CreTech 2021)   [ 402] 22-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   [ 272] 22-07-2564
 • เชิญชวน ส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)   [ 316] 22-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยื่นในยุคดิจิทัล   [ 306] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564:   [ 310] 22-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 344] 22-07-2564
 • ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16   [ 413] 22-07-2564
 • ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 "Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม"   [ 590] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการรปะชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   [ 326] 22-07-2564
 • การส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALTY CONFERENCE & The 22 nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564   [ 420] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17   [ 174] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021)   [ 572] 22-07-2564
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานฬนการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั้วประเทศ ครั้งที่ 14   [ 291] 22-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564   [ 317] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ   [ 315] 22-07-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th ICADA 2021-SSIS   [ 251] 22-07-2564
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021   [ 207] 22-07-2564
 • ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1   [ 253] 22-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)   [ 331] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)   [ 289] 22-07-2564
 • ขยายเวลาการเปิดรับบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑   [ 301] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National C onference   [ 233] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับยชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)   [ 245] 22-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ INTE 2021 - IETC 2021 - IWSC 2021   [ 241] 22-07-2564
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 375 ไฟล์