ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 178] 14-12-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งอัตราค่าสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ และค่าลงทะเบียนการนำเสนอบทความโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9   [ 81] 14-12-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา   [ 96] 14-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564   [ 113] 14-12-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย   [ 61] 14-12-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   [ 76] 14-12-2563
 • เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ   [ 76] 14-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง   [ 50] 14-12-2563
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานบริการวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชสาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021   [ 75] 14-12-2563
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการใน "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภาคเอเชีย ครั้งที่ 9" (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)   [ 294] 14-12-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7   [ 286] 14-12-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่"   [ 201] 14-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ( The 12 National Conference of Industrial Operations Development 2021 CIOD 2021)   [ 619] 14-12-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 : Innovation Management for Enhancing the Local Economy   [ 847] 14-12-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   [ 359] 14-12-2563
 • เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9   [ 147] 14-12-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 "Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19"   [ 219] 14-12-2563
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14   [ 462] 14-12-2563
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17   [ 385] 14-12-2563
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020)   [ 500] 14-12-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 107   [ 647] 14-12-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU RESEARCH FORESIGHT: BEYOND 30 YEARS รูปแบบออนไลน์   [ 305] 14-12-2563
 • การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ ๑   [ 270] 14-12-2563
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏกรุงเก่า"ประจำปี พ.ศ.2563   [ 380] 14-12-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11   [ 322] 14-12-2563
 • ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6"   [ 274] 14-12-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020)   [ 616] 14-12-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)   [ 382] 14-12-2563
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม   [ 459] 14-12-2563
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563   [ 336] 14-12-2563
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 314 ไฟล์