ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565   [ 538] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์)   [ 83] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัย เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ   [ 82] 14-10-2564
 • แจ้งช่องทางการเข้าชมการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน SROI ครั้งที่ 1 ผ่านทาง Zoom   [ 38] 14-10-2564
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม   [ 39] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12   [ 124] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564   [ 67] 14-10-2564
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10   [ 74] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุม วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4   [ 64] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน SROI ครั้งที่ 1   [ 114] 14-10-2564
 • การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19   [ 152] 14-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อัตราเพิ่มเติม   [ 2779] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด -19   [ 169] 14-10-2564
 • ขอเชิญเสนอผลงาน และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564   [ 190] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564   [ 130] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"   [ 202] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๑   [ 247] 14-10-2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ WAPOR Asia 2021 Online Conference   [ 492] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการวิชาการระดับชาติด้านการศึกษา ประจำ 2564   [ 244] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8   [ 283] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๗ Resilience for Never Normal Era   [ 349] 14-10-2564
 • ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI Congress 23rd   [ 230] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings   [ 226] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 International Conference or Humanities and Social Sciences: C-HuSo 2021)   [ 824] 14-10-2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7   [ 260] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 9 th International Conference on Creative Technology &5 th National Conference on Creative Technology (CreTech 2021)   [ 521] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   [ 412] 14-10-2564
 • เชิญชวน ส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)   [ 450] 14-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยื่นในยุคดิจิทัล   [ 434] 14-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564:   [ 454] 14-10-2564
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 394 ไฟล์