ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565   [ 26] 24-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18   [ 190] 22-03-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [ 33] 22-06-2565
 • เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย   [ 610] 16-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ "ประชากรและสังคม ๒๕๖๕"   [ 33] 14-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑   [ 31] 14-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [ 39] 14-06-2565
 • เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15   [ 36] 13-06-2565
 • ประชาสัมพันพันธ์การประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชการในหารประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4   [ 29] 13-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7   [ 34] 13-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand   [ 48] 13-06-2565
 • เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   [ 23] 05-06-2565
 • Proceedings งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7   [ 180] 28-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวักตรรมทางกฏหมาย   [ 129] 28-04-2565
 • ขอเชิญส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)   [ 166] 28-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8 TECHCON 2022)   [ 162] 24-04-2565
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022   [ 130] 24-04-2565
 • ขอเชิญบุคชากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20   [ 107] 21-04-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2565 หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” MST2022 (BCG economy)   [ 98] 21-04-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16   [ 139] 21-04-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1   [ 106] 21-04-2565
 • ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)   [ 103] 21-04-2565
 • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invntion,and Innovation Congress (RI2C 2022)   [ 137] 10-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12   [ 151] 29-03-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2   [ 150] 22-03-2565
 • ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565   [ 160] 22-03-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัยและขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54   [ 154] 22-03-2565
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8   [ 174] 22-03-2565
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการใน การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8   [ 159] 17-03-2565
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและ นำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 8 Engagement Thailand Angual Conference 2022)   [ 178] 07-03-2565
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 451 ไฟล์