ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17   [ 15] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021)   [ 253] 18-04-2564
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานฬนการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั้วประเทศ ครั้งที่ 14   [ 70] 18-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564   [ 53] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ   [ 83] 18-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th ICADA 2021-SSIS   [ 67] 18-04-2564
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021   [ 54] 18-04-2564
 • ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1   [ 104] 18-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)   [ 116] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)   [ 97] 18-04-2564
 • ขยายเวลาการเปิดรับบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑   [ 95] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National C onference   [ 72] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับยชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)   [ 84] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ INTE 2021 - IETC 2021 - IWSC 2021   [ 84] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)   [ 87] 18-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่   [ 53] 18-04-2564
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16   [ 77] 18-04-2564
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติและนานาชาติศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2564   [ 80] 18-04-2564
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครังที่ 8   [ 130] 18-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564   [ 73] 18-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilence for Never Normal Era   [ 90] 18-04-2564
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3   [ 71] 18-04-2564
 • เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ   [ 102] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1   [ 64] 18-04-2564
 • IQC – 2021 INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE Cyprus International University   [ 777] 18-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564   [ 119] 18-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 7   [ 92] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมนเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1   [ 114] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13   [ 86] 18-04-2564
 • ขอเชญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"   [ 80] 18-04-2564
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 359 ไฟล์