ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง ร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม   [ 18] 26-09-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023)   [ 12] 26-09-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21   [ 35] 22-09-2565
 • ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2565   [ 43] 22-09-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓   [ 21] 22-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ SEA-STEM   [ 55] 22-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565   [ 41] 14-09-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)   [ 46] 14-09-2565
 • เชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565   [ 30] 14-09-2565
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "New tertiary education for all"   [ 32] 14-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)   [ 128] 07-08-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022)   [ 130] 07-08-2565
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)   [ 135] 25-07-2565
 • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมงายประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   [ 113] 25-07-2565
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ   [ 334] 29-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565   [ 173] 24-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18   [ 334] 22-03-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [ 166] 22-06-2565
 • เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย   [ 956] 16-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ "ประชากรและสังคม ๒๕๖๕"   [ 133] 14-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑   [ 117] 14-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   [ 129] 14-06-2565
 • เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15   [ 134] 13-06-2565
 • ประชาสัมพันพันธ์การประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชการในหารประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4   [ 137] 13-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7   [ 125] 13-06-2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand   [ 139] 13-06-2565
 • เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   [ 110] 05-06-2565
 • Proceedings งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7   [ 272] 28-04-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวักตรรมทางกฏหมาย   [ 216] 28-04-2565
 • ขอเชิญส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)   [ 258] 28-04-2565
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 466 ไฟล์