ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง 20   [ 215] 22-05-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563   [ 389] 22-05-2563
 • กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   [ 134] 22-05-2563
 • ISTEC – 2020 International Science and Technology Conference   [ 996] 22-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 505] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14   [ 289] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   [ 277] 22-05-2563
 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563   [ 145] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ   [ 294] 22-05-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9   [ 155] 22-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6   [ 231] 22-05-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)   [ 202] 22-05-2563
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7   [ 269] 22-05-2563
 • การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1   [ 283] 22-05-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4   [ 189] 22-05-2563
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน The 7th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020) : Learning Innovation for Community Development   [ 220] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2020 (ICoMEIA 2020)   [ 193] 22-05-2563
 • ประกาศรับบทความ...เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"   [ 334] 22-05-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   [ 440] 22-05-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8   [ 250] 22-05-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMSRTS Conference ครั้งที่ 10   [ 270] 22-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสาร   [ 178] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10   [ 273] 22-05-2563
 • ขอแจ้งการขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ VUNC 2020   [ 270] 22-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4   [ 229] 22-05-2563
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563   [ 336] 22-05-2563
 • โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (RDI for Disruption Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)   [ 171] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1   [ 217] 22-05-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1)   [ 216] 22-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1   [ 216] 22-05-2563
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 275 ไฟล์