ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 : Innovation Management for Enhancing the Local Economy   [ 160] 16-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564   [ 128] 16-10-2563
 • เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9   [ 38] 16-10-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 "Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19"   [ 99] 16-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14   [ 275] 16-10-2563
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17   [ 232] 16-10-2563
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020)   [ 397] 16-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 107   [ 391] 16-10-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU RESEARCH FORESIGHT: BEYOND 30 YEARS รูปแบบออนไลน์   [ 180] 16-10-2563
 • การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ ๑   [ 189] 16-10-2563
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏกรุงเก่า"ประจำปี พ.ศ.2563   [ 234] 16-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11   [ 224] 16-10-2563
 • ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6"   [ 183] 16-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020)   [ 531] 16-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)   [ 287] 16-10-2563
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม   [ 370] 16-10-2563
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563   [ 251] 16-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6"   [ 437] 16-10-2563
 • ขอเชิยเข้าร่วม"การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11"   [ 389] 16-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครังที่ 16   [ 488] 16-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   [ 360] 16-10-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานแล้วเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10   [ 409] 16-10-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6   [ 401] 16-10-2563
 • ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MSMI2020)   [ 316] 16-10-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6   [ 544] 16-10-2563
 • ISTEC 2020 International Science & Technology Conference September 02-04, 2020 Cyprus International University   [ 865] 16-10-2563
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง 20   [ 941] 16-10-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563   [ 804] 16-10-2563
 • กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   [ 414] 16-10-2563
 • ISTEC – 2020 International Science and Technology Conference   [ 1842] 16-10-2563
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 301 ไฟล์