ข่าวประชุมวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020)   [ 102] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)   [ 123] 07-08-2563
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม   [ 215] 07-08-2563
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563   [ 130] 07-08-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6"   [ 295] 07-08-2563
 • ขอเชิยเข้าร่วม"การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11"   [ 245] 07-08-2563
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครังที่ 16   [ 340] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   [ 239] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานแล้วเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10   [ 284] 07-08-2563
 • ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6   [ 292] 07-08-2563
 • ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MSMI2020)   [ 211] 07-08-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6   [ 420] 07-08-2563
 • ISTEC 2020 International Science & Technology Conference September 02-04, 2020 Cyprus International University   [ 746] 07-08-2563
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง 20   [ 785] 07-08-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563   [ 699] 07-08-2563
 • กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   [ 309] 07-08-2563
 • ISTEC – 2020 International Science and Technology Conference   [ 1739] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   [ 751] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14   [ 483] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   [ 443] 07-08-2563
 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563   [ 262] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ   [ 446] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9   [ 265] 07-08-2563
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6   [ 344] 07-08-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)   [ 316] 07-08-2563
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7   [ 435] 07-08-2563
 • การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1   [ 423] 07-08-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4   [ 294] 07-08-2563
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน The 7th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020) : Learning Innovation for Community Development   [ 345] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2020 (ICoMEIA 2020)   [ 314] 07-08-2563
ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด 288 ไฟล์