ข่าวบริการวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • เอกสารประกอบการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 - 2) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)   [ 177] 06-11-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประกาศเปลี่ยนการจัดการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   [ 325] 06-11-2563
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling” วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤทธิ์   [ 524] 06-11-2563
 • ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 503] 06-11-2563
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 864] 06-11-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานบริการ วิชาการสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม”   [ 622] 06-11-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 489] 06-11-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"   [ 602] 06-11-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Translation, Education and Technology"   [ 442] 06-11-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2   [ 422] 06-11-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 2/2562   [ 441] 06-11-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15   [ 629] 06-11-2563
 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 540] 06-11-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5   [ 665] 06-11-2563
 • แนวทางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 (เลื่อนจาก 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61)   [ 552] 06-11-2563
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   [ 754] 06-11-2563
 • ปฏิทินการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   [ 599] 06-11-2563
 • เชิญอ่านจุลสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2   [ 751] 06-11-2563
 • การกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดจ้างและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 661] 06-11-2563
 • สรุปผลการพูดคุยปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 2561   [ 546] 06-11-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม   [ 669] 06-11-2563
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives)”   [ 1173] 06-11-2563
 • โครงการ Super Doctor การประกวดสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก   [ 598] 06-11-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2561   [ 562] 06-11-2563
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13   [ 591] 06-11-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์   [ 582] 06-11-2563
 • ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 633] 06-11-2563
 • ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560   [ 584] 06-11-2563
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561   [ 554] 06-11-2563
 • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร   [ 497] 06-11-2563
ข่าวบริการวิชาการ ทั้งหมด 41 ไฟล์