ข่าวบริการวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาส 2   [ 150] 21-07-2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท แก่ทีมผู้ชนะ 5 ทีม ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)   [ 292] 21-07-2564
 • ประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   [ 161] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564   [ 103] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   [ 221] 21-07-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ การสร้างคุณค่าและมูลค่าชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน   [ 74] 21-07-2564
 • อว. ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ 965 ทีม จาก U2T แข่ง “แฮกกาธอน” สนุก เฟ้นหาคำตอบให้โจทย์ “การท่องเที่ยว – สุขภาพ –สิ่งแวดล้อม –ศิลปวัฒนธรรม”   [ 55] 21-07-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ทักษะที่จำเป็นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ Hackathon   [ 53] 21-07-2564
 • การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ นวัตกรรมทางสังคม & แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม   [ 65] 21-07-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง เครื่องมือและการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา   [ 97] 21-07-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่   [ 273] 21-07-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ปัญหา การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ปัญหา   [ 104] 21-07-2564
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   [ 351] 21-07-2564
 • ขอเชิญอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาการเขียนผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564   [ 224] 21-07-2564
 • ขยายเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)   [ 207] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T HACKATHON 2021   [ 393] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอนำเสนอ สื่อออนไลน์ประกอบกิจกรรมการพัฒนาทุนชุมชนและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทข้าวของตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   [ 148] 21-07-2564
 • งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   [ 145] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานบริการวิชาการ ขอเชิญชมสื่อ "การสอนการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 119] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม   [ 246] 21-07-2564
 • หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ   [ 934] 21-07-2564
 • เอกสารประกอบการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 - 2) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)   [ 376] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประกาศเปลี่ยนการจัดการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   [ 520] 21-07-2564
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling” วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤทธิ์   [ 901] 21-07-2564
 • ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 714] 21-07-2564
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 1055] 21-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานบริการ วิชาการสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม”   [ 809] 21-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 651] 21-07-2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"   [ 763] 21-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Translation, Education and Technology"   [ 572] 21-07-2564
ข่าวบริการวิชาการ ทั้งหมด 62 ไฟล์