ข่าวบริการวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานบริการวิชาการ ขอเชิญชมสื่อ "การสอนการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 3] 18-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม   [ 131] 18-04-2564
 • หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ   [ 647] 18-04-2564
 • เอกสารประกอบการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 - 2) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)   [ 286] 18-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประกาศเปลี่ยนการจัดการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   [ 430] 18-04-2564
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling” วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤทธิ์   [ 709] 18-04-2564
 • ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 589] 18-04-2564
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 961] 18-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานบริการ วิชาการสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม”   [ 710] 18-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 565] 18-04-2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"   [ 676] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Translation, Education and Technology"   [ 497] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2   [ 473] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 2/2562   [ 500] 18-04-2564
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15   [ 686] 18-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 598] 18-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5   [ 750] 18-04-2564
 • แนวทางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 (เลื่อนจาก 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61)   [ 604] 18-04-2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   [ 807] 18-04-2564
 • ปฏิทินการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   [ 648] 18-04-2564
 • เชิญอ่านจุลสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2   [ 833] 18-04-2564
 • การกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดจ้างและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 712] 18-04-2564
 • สรุปผลการพูดคุยปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 2561   [ 599] 18-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม   [ 723] 18-04-2564
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives)”   [ 1252] 18-04-2564
 • โครงการ Super Doctor การประกวดสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก   [ 653] 18-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2561   [ 610] 18-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13   [ 639] 18-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์   [ 632] 18-04-2564
 • ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 683] 18-04-2564
ข่าวบริการวิชาการ ทั้งหมด 44 ไฟล์