ข่าวบริการวิชาการ

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • กิจกรรม U2T Bootcamp Kick-Off Day   [ 122] 28-09-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบอัตราเพิ่มเติมในพื้นที่   [ 1025] 28-09-2564
 • เตรียมพบกับกิจกรรม U2T Maching day ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านทาง live facebook fanpage กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   [ 145] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “พลังของงานบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน”   [ 409] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 11   [ 654] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 11   [ 934] 28-09-2564
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาส 2   [ 358] 28-09-2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท แก่ทีมผู้ชนะ 5 ทีม ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)   [ 553] 28-09-2564
 • ประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   [ 328] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564   [ 247] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   [ 369] 28-09-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ การสร้างคุณค่าและมูลค่าชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน   [ 211] 28-09-2564
 • อว. ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ 965 ทีม จาก U2T แข่ง “แฮกกาธอน” สนุก เฟ้นหาคำตอบให้โจทย์ “การท่องเที่ยว – สุขภาพ –สิ่งแวดล้อม –ศิลปวัฒนธรรม”   [ 171] 28-09-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ทักษะที่จำเป็นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ Hackathon   [ 194] 28-09-2564
 • การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ นวัตกรรมทางสังคม & แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม   [ 178] 28-09-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง เครื่องมือและการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา   [ 211] 28-09-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่   [ 429] 28-09-2564
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ปัญหา การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ปัญหา   [ 215] 28-09-2564
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง   [ 560] 28-09-2564
 • ขอเชิญอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาการเขียนผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564   [ 358] 28-09-2564
 • ขยายเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)   [ 335] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T HACKATHON 2021   [ 634] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอนำเสนอ สื่อออนไลน์ประกอบกิจกรรมการพัฒนาทุนชุมชนและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทข้าวของตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   [ 266] 28-09-2564
 • งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   [ 243] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานบริการวิชาการ ขอเชิญชมสื่อ "การสอนการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 239] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม   [ 355] 28-09-2564
 • หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ   [ 1088] 28-09-2564
 • เอกสารประกอบการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1 - 2) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)   [ 484] 28-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประกาศเปลี่ยนการจัดการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   [ 652] 28-09-2564
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling” วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤทธิ์   [ 1225] 28-09-2564
ข่าวบริการวิชาการ ทั้งหมด 68 ไฟล์