ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจและมีผลงานวิจัยที่ต้องการจะพัฒนาสู่การสร้างรายได้ เข้าร่วมโครงการ Ignite Program   [ 12] 27-09-2565
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)   [ 33] 22-09-2565
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 342] 26-09-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียน ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “ แก้ว แบบที่ 1-11 ”   [ 65] 14-09-2565
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี ประจำปี 2566   [ 40] 14-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training   [ 33] 14-09-2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี   [ 42] 14-09-2565
 • โครงการสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ช.การช่าง พร้อมรับทุนสนับสนุนกว่า 800,000 บาท สำหรับ "ช่างชุมชน" ที่มีผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น   [ 53] 12-09-2565
 • สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.   [ 113] 08-09-2565
 • ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ผ่านโปรแกรม Zoom   [ 72] 08-09-2565
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)   [ 105] 19-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน สูตรบราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่อน   [ 155] 16-08-2565
 • ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ OTAP Ignite Program จากงานวิจัยสู่ตลาด.....รอดหรือร่วง   [ 112] 16-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม BCG Canvas for Researcher   [ 177] 09-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรและนักวิจัยเข้าร่วม โครงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)   [ 210] 09-08-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การทำความเข้าใจแหล่งทุน จากงบประมาณ อวน. และ PMU   [ 239] 05-08-2565
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่   [ 81] 03-08-2565
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายแและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ   [ 89] 03-08-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมการิจัยในมนุษย์   [ 100] 03-08-2565
 • สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 Slected Topic สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด   [ 89] 02-08-2565
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม   [ 89] 02-08-2565
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565   [ 167] 26-07-2565
 • ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 98] 25-07-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย"   [ 186] 18-07-2565
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventor Award 2023"   [ 110] 17-07-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอชี้แจงรายละเอียดสิ่งที่ต้องดำเนินการส่งเพื่อเสนอของบประมาณทุน FF 2567   [ 269] 05-07-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย   [ 445] 24-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)   [ 138] 23-06-2565
 • ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้นำชุมชน ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การเสวนา แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของ วช.   [ 153] 22-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565"   [ 370] 22-06-2565
ข่าววิจัย ทั้งหมด 859 ไฟล์