ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญผู้ประกอบการ คณาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย   [ 34] 07-08-2563
 • คอร์ส Smart City เรียนรู้อาชีพแห่งอนาคต   [ 51] 07-08-2563
 • บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564   [ 74] 07-08-2563
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2   [ 57] 07-08-2563
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564   [ 81] 07-08-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   [ 76] 07-08-2563
 • การเตรียมความพร้อมของบประมาณการวิจัย ปี 2564-2565   [ 180] 07-08-2563
 • ด่วนที่สุด ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า   [ 131] 07-08-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ   [ 113] 07-08-2563
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2   [ 136] 07-08-2563
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1   [ 181] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ สกสว. กับการให้ทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทิศทางการจัดสรรทุนวิจัยด้าน Basic Research   [ 129] 07-08-2563
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครทางการวิจัย และ หนังสือแสดงความยินยอม เข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย)   [ 184] 07-08-2563
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2   [ 200] 07-08-2563
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจักการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)   [ 173] 07-08-2563
 • เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์   [ 135] 07-08-2563
 • ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 126] 07-08-2563
 • เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 126] 07-08-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองประเภทอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา   [ 127] 07-08-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563   [ 115] 07-08-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   [ 155] 07-08-2563
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2564-2565   [ 113] 07-08-2563
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform   [ 132] 07-08-2563
 • ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563   [ 128] 07-08-2563
 • ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   [ 330] 07-08-2563
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2)   [ 228] 07-08-2563
 • สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564 จำนวน 2 กรอบการวิจัย   [ 187] 07-08-2563
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform   [ 153] 07-08-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ร่วมชม งานเปิดตัวทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563   [ 184] 07-08-2563
 • ขอเชิญชวนบุคคลากรและนิสิต นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ในรายวิชา การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก (Writing Clinical Trial Research Proposal) เรียนผ่านระบบ ThaiMOOC เปิดเรียนถึง 3 ก.ค. 2563   [ 246] 07-08-2563
ข่าววิจัย ทั้งหมด 483 ไฟล์