ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   [ 209] 29-05-2563
 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   [ 78] 29-05-2563
 • ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 78] 29-05-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 119] 29-05-2563
 • ขยายเวลาเปิดรับส่งผลงานเข้าประกวด IP CHAMPION 2020   [ 103] 29-05-2563
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   [ 185] 29-05-2563
 • สวจ.ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 134] 29-05-2563
 • คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [ 261] 29-05-2563
 • ขอแจ้งเปลี่ยนกระบวนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยที่เป็นอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   [ 163] 29-05-2563
 • รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา)   [ 451] 29-05-2563
 • ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2020   [ 92] 29-05-2563
 • วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว”   [ 86] 29-05-2563
 • ขอเเสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563   [ 85] 29-05-2563
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563   [ 117] 29-05-2563
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ปี 2563   [ 1439] 29-05-2563
 • ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   [ 624] 29-05-2563
 • ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 124] 29-05-2563
 • ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   [ 134] 29-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการและประเด็นในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ให้ได้ทุน)"   [ 145] 29-05-2563
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์"   [ 114] 29-05-2563
 • ขอเชิญนำเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   [ 201] 29-05-2563
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา   [ 329] 29-05-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์   [ 131] 29-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award ) ประจำปี 2563   [ 115] 29-05-2563
 • Mooc​ รายวิชาเรียนออนไลน์ “Human Subject Protection Course: HSP”   [ 161] 29-05-2563
 • กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 174] 29-05-2563
 • ทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021)   [ 134] 29-05-2563
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 127] 29-05-2563
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563   [ 177] 29-05-2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ (Research Made Easy) (หลักสูตรนานาชาติ)   [ 103] 29-05-2563
ข่าววิจัย ทั้งหมด 451 ไฟล์