ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย   [ 115] 24-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)   [ 25] 23-06-2565
 • ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้นำชุมชน ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การเสวนา แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของ วช.   [ 35] 22-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565"   [ 135] 22-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา   [ 57] 20-06-2565
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะนักวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมงานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและขยะ   [ 25] 19-06-2565
 • มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ “การอบรมหลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION: HSP)”   [ 20] 19-06-2565
 • การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน บพข. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564   [ 33] 19-06-2565
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   [ 23] 17-06-2565
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ประเด็น การพัฒนา Frontier Research Infrastructure เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 16] 17-06-2565
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 13] 17-06-2565
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน Frontier BCG และ Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 17] 17-06-2565
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน National Postdoctoral/Postgraduate System ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 16] 17-06-2565
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้านการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 16] 17-06-2565
 • การขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   [ 45] 17-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕   [ 37] 17-06-2565
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 34] 17-06-2565
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส   [ 31] 14-06-2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   [ 26] 14-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   [ 112] 08-06-2565
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 216] 12-06-2565
 • บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 111] 06-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   [ 41] 06-06-2565
 • คู่มือสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. (ฉบับปรับปรุง 2565)   [ 52] 06-06-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่อยู่ในอันดับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022   [ 153] 31-05-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน อุปกรณ์แจ้งเตือนการขัดข้องของระบบลำเลียงข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว   [ 120] 24-05-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยภายใน ส่งผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565   [ 216] 23-05-2565
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565   [ 95] 18-05-2565
 • ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   [ 92] 18-05-2565
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 1) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต   [ 101] 10-05-2565
ข่าววิจัย ทั้งหมด 833 ไฟล์