ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สําหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)   [ 24] 26-10-2564
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี)   [ 28] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วม การประชุมรับฟังกรอบทิศทางการเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   [ 123] 26-10-2564
 • เปิดรับโครงร่างข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564   [ 97] 26-10-2564
 • ขอเชิญอาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์   [ 90] 26-10-2564
 • ประชาสัมพนธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ   [ 57] 26-10-2564
 • สกสว. ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานในระบบ ววน.   [ 163] 26-10-2564
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 135] 26-10-2564
 • กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจและที่สมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2564   [ 63] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   [ 374] 26-10-2564
 • ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์   [ 68] 26-10-2564
 • ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   [ 95] 26-10-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางเว็บไซต์งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 120] 26-10-2564
 • หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ วิธีดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เวอร์ชั่น 1.0   [ 63] 26-10-2564
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย   [ 107] 26-10-2564
 • อบรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สำหรับ มรภ.   [ 101] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิธีดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เวอร์ชั่น 1.0 : Standard Operation Procedures (SOPs) Version 1St   [ 110] 26-10-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สารชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)   [ 64] 26-10-2564
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)   [ 125] 26-10-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังงานเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติและสากล   [ 118] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศรีละออ ได้รับการจด ทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "ปุ๋ยหมัก"   [ 285] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19   [ 210] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2   [ 225] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ" และ "กรรมวิธีการผลิตกระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ"   [ 160] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กรรมวิธีการย้อมสีเส้นใยด้วยสีย้อมที่มีส่วนผสมของดอกกระเจี๊ยบแดง" และ "ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย่อมสีสเตรปโตมัยชีสผสมเส้นใยคอลลาเจน"   [ 134] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว ได้รับทุนอุดหนุนขอเสนอโครงการ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการขยายผลของศูนย์วิจัยชุมชน ประจำปี 2564 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   [ 97] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   [ 123] 26-10-2564
 • หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง   [ 87] 26-10-2564
 • เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)   [ 99] 26-10-2564
 • สถาบันวิจัยแและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับการจัดอันดับจากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021   [ 265] 26-10-2564
ข่าววิจัย ทั้งหมด 708 ไฟล์