ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • เปิดรับแล้ว ‼️ กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)   [ 1] 20-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 81] 20-04-2564
 • ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ การเขียนตำราที่ดีเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ   [ 52] 20-04-2564
 • สป.อว. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม U2T Online Series EP 5 “ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาคนและ บริการสู่มาตรฐานสากล”   [ 89] 20-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการนักธุรกิจและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur)   [ 111] 20-04-2564
 • ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565   [ 167] 20-04-2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 98] 20-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)   [ 129] 20-04-2564
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย   [ 69] 20-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน"   [ 166] 20-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   [ 78] 20-04-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ หนังสือและแผ่นพับ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   [ 61] 20-04-2564
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านวิชาการ   [ 46] 20-04-2564
 • ไฟล์นำเสนอจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น   [ 79] 20-04-2564
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน   [ 46] 20-04-2564
 • จดหมายจากรัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสมัครเข้าร่วมสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy, TYSA)   [ 71] 20-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564   [ 56] 20-04-2564
 • ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสจใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัย (Research Integrety)"   [ 87] 20-04-2564
 • ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงานลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น   [ 276] 20-04-2564
 • การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 75] 20-04-2564
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานทรัพย์สินทางปัญญา   [ 74] 20-04-2564
 • ราชภัฏโพลล์เผยผลสำรวจการวางแผนทำกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย   [ 81] 20-04-2564
 • ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)   [ 92] 20-04-2564
 • ผลการวิเคราะห์ สำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก   [ 143] 20-04-2564
 • ผลการวิเคราะห์ สำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดสุโขทัย   [ 70] 20-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย   [ 143] 20-04-2564
 • NIA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแบบออนไลน์ (IP Webinar)   [ 66] 20-04-2564
 • บพข. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน “โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่องเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์"   [ 92] 20-04-2564
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีประมาณ 2564   [ 94] 20-04-2564
 • ผลสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19"   [ 311] 20-04-2564
ข่าววิจัย ทั้งหมด 603 ไฟล์