ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย   [ 43] 22-10-2563
 • ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ.2563-2564)   [ 42] 22-10-2563
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564   [ 47] 22-10-2563
 • บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้   [ 92] 22-10-2563
 • การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”   [ 32] 22-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [ 378] 22-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   [ 436] 22-10-2563
 • รายการ MHESI INSIDE โรงเรือนเพาะเห็ดแบบแม่นยำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล   [ 120] 22-10-2563
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด   [ 50] 22-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน Power of CBR "พลังขับเคลื่อนชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563   [ 85] 22-10-2563
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต   [ 70] 22-10-2563
 • เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop ครั้งที่ 19   [ 52] 22-10-2563
 • Reinventing จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยได้อย่างไร? โดย รศ. ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการด้านการผลิกโฉมมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา   [ 105] 22-10-2563
 • ดาวน์โหลดเอกสาร Transforming University for the Future วันที่ 9 กันยายน 2563   [ 67] 22-10-2563
 • นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal   [ 65] 22-10-2563
 • ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)   [ 87] 22-10-2563
 • ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานบริหารจัดการแผนงาน (Node) ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.)   [ 109] 22-10-2563
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับความคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในผลงาน "ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน"   [ 94] 22-10-2563
 • เชิญฟังบรรยาย Systematic Review วันที่ 2 กันยายน 2563. เวลา 13.00-17.00   [ 98] 22-10-2563
 • เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมนักวิจัยพบปะแหล่งทุน "การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ" วันที่ 31 สิงหาคม 2563   [ 97] 22-10-2563
 • บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 79] 22-10-2563
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจ...เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์”   [ 90] 22-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ ประจำปี 2565"   [ 207] 22-10-2563
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563   [ 165] 22-10-2563
 • สกสว. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal   [ 139] 22-10-2563
 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563   [ 119] 22-10-2563
 • ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ชุดโครงการวิจัย อัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย (สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)   [ 91] 22-10-2563
 • ขอเชิญผู้ประกอบการ คณาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย   [ 150] 22-10-2563
 • คอร์ส Smart City เรียนรู้อาชีพแห่งอนาคต   [ 173] 22-10-2563
 • บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564   [ 196] 22-10-2563
ข่าววิจัย ทั้งหมด 510 ไฟล์