ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เอกสารบรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุน ววน. ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2564   [ 31] 29-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี พ่วงรอด   [ 96] 29-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)   [ 174] 29-07-2564
 • ขอเชิญนักวิจัยเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุน ววน.   [ 74] 29-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [ 30] 29-07-2564
 • การเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19   [ 51] 29-07-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย   [ 45] 29-07-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ การระบาดของโรคโควิด-19   [ 56] 29-07-2564
 • บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้   [ 54] 29-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)   [ 52] 29-07-2564
 • คู่มือนักวิจัย ฯ และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565   [ 86] 29-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล "เส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 2565"   [ 107] 29-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปี ๒๕๖๕   [ 39] 29-07-2564
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM)   [ 27] 29-07-2564
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565   [ 94] 29-07-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565   [ 178] 29-07-2564
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การจัดการขยะและของเสีย: การจัดการของเสียเป็นศูนย์"   [ 131] 29-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณณภัทร์ เจริญพานิช   [ 124] 29-07-2564
 • ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center Excellence)   [ 66] 29-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [ 126] 29-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   [ 93] 29-07-2564
 • ด่วน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 17 มิถุนายน 2564   [ 131] 29-07-2564
 • ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน เครื่องล้างผักผลไม้ด้ายคลื่นอัลตราโซนิก   [ 114] 29-07-2564
 • ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนประเภท อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน สบู่เหลวจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่งอกผสมสารละลายเงินนาโนจากฝางและกรรมวิธีการผลิต   [ 109] 29-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเยี่ยมชม นิทรรศการนักวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย" พ.ศ. 2555-2563   [ 150] 29-07-2564
 • ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) สวทช. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานอบรมเสวนา“แนวทางการเขียนเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม สำหรับโครงการวิจัยในมนุษย์”   [ 84] 29-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเยี่ยมชม นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา   [ 146] 29-07-2564
 • วช.ขอเรียนเชิญนักวิจัย เข้าร่วม การอบรมการรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ NRIIS   [ 91] 29-07-2564
 • มรพส. ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการขอทุนตามโครงการ 7P ของ สป.อว. โดย Regional Science Park   [ 122] 29-07-2564
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ   [ 90] 29-07-2564
ข่าววิจัย ทั้งหมด 660 ไฟล์