ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   [ 31] 27-11-2566
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   [ 130] 24-11-2566
 • เอกสารประกอบการบรรยาย ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566   [ 139] 15-11-2566
 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Talent Mobility เพิ่มเติม รุ่นที่ 4 – 6 ใน 3 ภูมิภาค (ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ)   [ 147] 06-11-2566
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 118] 03-11-2566
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ประจำปี 2567   [ 167] 03-11-2566
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   [ 398] 20-10-2566
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย การประชาสัมพันธ์ทุน และแนะนำโจทย์วิจัย ประจำปี 2567   [ 145] 18-10-2566
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ที่ได้รับรางวัลในงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Taiwan Innotech Expo 2023)   [ 143] 16-10-2566
 • บพค. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   [ 171] 10-10-2566
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล ที่ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 สาขาสังคมวิทยา   [ 193] 10-10-2566
 • การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 140] 09-10-2566
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นฯ ” ประจำปี 2567   [ 132] 09-10-2566
 • สวทช. เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2   [ 142] 06-10-2566
 • ขอเชิญร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและกลยุทธ์ในการพัฒนาแผนงานวิจัย เพื่อขอทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบประเด็นวิจัย Local Enterprise   [ 158] 05-10-2566
 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566   [ 302] 04-10-2566
 • TRUES Modules การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตงานวิจัยด้านการวิเคราะห์อภิมาน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้   [ 171] 26-09-2566
 • การยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 361] 20-09-2566
 • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 317] 14-09-2566
 • ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566   [ 534] 28-08-2566
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปจาก TASTEBUD Lab ในงาน Food & Hospitality Thailand   [ 211] 23-08-2566
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการ เครือข่ายการบริหารงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมและเครื่องสำอางร่วมกับผู้ประกอบการ   [ 278] 22-08-2566
 • ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566   [ 216] 09-08-2566
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566   [ 166] 09-08-2566
 • ขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณในกระแสความท้าทาย   [ 209] 09-08-2566
 • เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567   [ 289] 04-08-2566
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (NQI)   [ 183] 04-08-2566
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)   [ 164] 04-08-2566
 • การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 166] 04-08-2566
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567   [ 202] 04-08-2566
ข่าววิจัย ทั้งหมด 904 ไฟล์