ข่าววิจัย

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอบแบบสอบถามออนไลน์   [ 23] 15-01-2564
 • บพท. ชี้แจงกรอบวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น   [ 53] 15-01-2564
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565   [ 41] 15-01-2564
 • บพท. ชี้แจงกรอบวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   [ 28] 15-01-2564
 • Workshop online การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ   [ 63] 15-01-2564
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”   [ 59] 15-01-2564
 • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น”   [ 62] 15-01-2564
 • ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)   [ 66] 15-01-2564
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 95] 15-01-2564
 • หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ   [ 39] 15-01-2564
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 33] 15-01-2564
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)   [ 249] 15-01-2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564   [ 91] 15-01-2564
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 3   [ 59] 15-01-2564
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564   [ 83] 15-01-2564
 • ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564   [ 93] 15-01-2564
 • บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 118] 15-01-2564
 • ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายงานวิจัย   [ 40] 15-01-2564
 • การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประจำปี 2564   [ 75] 15-01-2564
 • การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564   [ 145] 15-01-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6   [ 135] 15-01-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)   [ 180] 15-01-2564
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4)   [ 111] 15-01-2564
 • ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564   [ 114] 15-01-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564   [ 101] 15-01-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน   [ 86] 15-01-2564
 • วช.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม   [ 83] 15-01-2564
 • ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร   [ 88] 15-01-2564
 • ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษา ปริญญาเอก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์”   [ 269] 15-01-2564
 • วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์   [ 75] 15-01-2564
ข่าววิจัย ทั้งหมด 554 ไฟล์