ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14   [ 45] 06-04-2564
 • ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย   [ 49] 06-04-2564
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม"   [ 50] 06-04-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18   [ 64] 06-04-2564
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7   [ 198] 06-04-2564
 • ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7   [ 530] 06-04-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม   [ 47] 06-04-2564
 • เรียนทุกท่าน สป.อว. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม U2T Online Series ep3 “Local สู่เลอค่า ด้วยแนวคิดศิลปะร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”   [ 107] 06-04-2564
 • ราชภัฏโพลล์เผยผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19   [ 86] 06-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID -19   [ 91] 06-04-2564
 • สำรวจการวางแผนทำกิจกรรมเทศกาลท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   [ 50] 06-04-2564
 • แจ้งกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   [ 421] 06-04-2564
 • ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ “ฉลากโภชนาการ ข้อมูลที่ผู้บริโภคควรใส่ใจ”   [ 83] 06-04-2564
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   [ 754] 06-04-2564
 • วัยรุ่น!! เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกระเทาะ!!! ชีวิตวิถีใหม่ในการเรียนการสอนเราจะเรียนรู้และก้าวผ่านไปด้วยกัน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ   [ 108] 06-04-2564
 • ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564   [ 188] 06-04-2564
 • ขอเชิญผู้รับจ้างงานทุกท่าน เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)   [ 138] 06-04-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 3   [ 1546] 06-04-2564
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์   [ 834] 06-04-2564
 • บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"   [ 204] 06-04-2564
 • ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1) ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและรับทราบข้อชี้แจง   [ 1180] 06-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3   [ 788] 06-04-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 2   [ 785] 06-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย   [ 144] 06-04-2564
 • ราชภัฏโพลล์ ชี้!! คนไทยกังวล กลัวติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ เผย!! กระทบการดำเนินชีวิต ย้า!! เชื่อมั่นและพร้อมปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามทุกมาตราการของภาครัฐ   [ 91] 06-04-2564
 • ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   [ 143] 06-04-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2   [ 1006] 06-04-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1)   [ 2687] 06-04-2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)   [ 888] 06-04-2564
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1)   [ 2944] 06-04-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 119 ไฟล์