ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนไทยติดกับเมียนมาร์ ร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดนไทย-เมียนมา”   [ 11] 24-10-2563
 • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Food Innovation - Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation // ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต   [ 50] 24-10-2563
 • กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศกำหนดระยะเวลายื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะน่วมสมัย ประจำปี 2564   [ 62] 24-10-2563
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   [ 63] 24-10-2563
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2563   [ 92] 24-10-2563
 • ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 79] 24-10-2563
 • ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 348] 24-10-2563
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 231] 24-10-2563
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6   [ 255] 24-10-2563
 • ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ"   [ 359] 24-10-2563
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563   [ 404] 24-10-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" : "ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"   [ 424] 24-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง   [ 984] 24-10-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักวิจัย บุคลากรที่เข้ามาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 201] 24-10-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 310] 24-10-2563
 • ตารางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มาตรการเฝ้าระวังโควิด 2019   [ 339] 24-10-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 17070] 24-10-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562   [ 516] 24-10-2563
 • ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2562   [ 565] 24-10-2563
 • ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน   [ 366] 24-10-2563
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 3   [ 380] 24-10-2563
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน   [ 420] 24-10-2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รอบที่ 2/2562   [ 431] 24-10-2563
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 2   [ 460] 24-10-2563
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน   [ 402] 24-10-2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน   [ 445] 24-10-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน   [ 721] 24-10-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12   [ 764] 24-10-2563
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ   [ 544] 24-10-2563
 • ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562   [ 488] 24-10-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 86 ไฟล์