ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 129] 27-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐   [ 26] 27-07-2564
 • เสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔   [ 26] 27-07-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564   [ 51] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   [ 89] 27-07-2564
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔ ภูมิภาค)   [ 70] 27-07-2564
 • ขอเชิญชวนประชาคมนักวิจัยพัฒนาพื้นที่ นักบริการวิชาการ ที่สนใจการเขียนบทความรับใช้สังคม อบรมออนไลน์ "การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม"   [ 31] 27-07-2564
 • การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย   [ 82] 27-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563   [ 150] 27-07-2564
 • เตรียมพร้อมให้ตรงเป้า… โค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข.   [ 105] 27-07-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9   [ 253] 27-07-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศงดให้บริการในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564   [ 141] 27-07-2564
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)   [ 143] 27-07-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการ เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)   [ 142] 27-07-2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9   [ 501] 27-07-2564
 • ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14   [ 155] 27-07-2564
 • ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย   [ 150] 27-07-2564
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม"   [ 140] 27-07-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18   [ 162] 27-07-2564
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7   [ 295] 27-07-2564
 • ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7   [ 633] 27-07-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม   [ 128] 27-07-2564
 • เรียนทุกท่าน สป.อว. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม U2T Online Series ep3 “Local สู่เลอค่า ด้วยแนวคิดศิลปะร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”   [ 191] 27-07-2564
 • ราชภัฏโพลล์เผยผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19   [ 171] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID -19   [ 152] 27-07-2564
 • สำรวจการวางแผนทำกิจกรรมเทศกาลท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   [ 117] 27-07-2564
 • แจ้งกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   [ 535] 27-07-2564
 • ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ “ฉลากโภชนาการ ข้อมูลที่ผู้บริโภคควรใส่ใจ”   [ 178] 27-07-2564
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   [ 837] 27-07-2564
 • วัยรุ่น!! เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกระเทาะ!!! ชีวิตวิถีใหม่ในการเรียนการสอนเราจะเรียนรู้และก้าวผ่านไปด้วยกัน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ   [ 173] 27-07-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 134 ไฟล์