ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 246] 09-07-2563
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 128] 09-07-2563
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6   [ 164] 09-07-2563
 • ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ"   [ 265] 09-07-2563
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563   [ 320] 09-07-2563
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" : "ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"   [ 333] 09-07-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง   [ 872] 09-07-2563
 • ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักวิจัย บุคลากรที่เข้ามาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 139] 09-07-2563
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 251] 09-07-2563
 • ตารางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มาตรการเฝ้าระวังโควิด 2019   [ 263] 09-07-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 17005] 09-07-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562   [ 439] 09-07-2563
 • ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2562   [ 493] 09-07-2563
 • ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน   [ 301] 09-07-2563
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 3   [ 308] 09-07-2563
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน   [ 350] 09-07-2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รอบที่ 2/2562   [ 358] 09-07-2563
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 2   [ 366] 09-07-2563
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน   [ 326] 09-07-2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน   [ 379] 09-07-2563
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน   [ 572] 09-07-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12   [ 684] 09-07-2563
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ   [ 469] 09-07-2563
 • ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562   [ 417] 09-07-2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562   [ 599] 09-07-2563
 • ขอเชิญชวนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ "เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 541] 09-07-2563
 • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมสมัครเป็นจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา   [ 540] 09-07-2563
 • ขอเชิญอ่าน จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561   [ 493] 09-07-2563
 • แจ้งนักวิจัยตรวจสอบยอดเงินในบัญชี รายการโอน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561   [ 539] 09-07-2563
 • โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหาร “เมนูสร้างสรรค์จากเส้นหมี่ซั่ว”   [ 686] 09-07-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 80 ไฟล์