ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญผู้รับจ้างงานทุกท่าน เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)   [ 28] 13-01-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 3   [ 325] 13-01-2564
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์   [ 665] 13-01-2564
 • บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"   [ 78] 13-01-2564
 • ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1) ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและรับทราบข้อชี้แจง   [ 1026] 13-01-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3   [ 601] 13-01-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1) รอบที่ 2   [ 623] 13-01-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย   [ 62] 13-01-2564
 • ราชภัฏโพลล์ ชี้!! คนไทยกังวล กลัวติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ เผย!! กระทบการดำเนินชีวิต ย้า!! เชื่อมั่นและพร้อมปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามทุกมาตราการของภาครัฐ   [ 24] 13-01-2564
 • ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   [ 70] 13-01-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2   [ 885] 13-01-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1)   [ 2403] 13-01-2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)   [ 754] 13-01-2564
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (ระยะที่ 1)   [ 2753] 13-01-2564
 • สำรวจ....การ์ดอย่าตก รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง   [ 73] 13-01-2564
 • [ปิดรับสมัครแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)   [ 2974] 13-01-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา   [ 130] 13-01-2564
 • ขอเชิญท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนไทยติดกับเมียนมาร์ ร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดนไทย-เมียนมา”   [ 93] 13-01-2564
 • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Food Innovation - Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation // ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต   [ 148] 13-01-2564
 • กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศกำหนดระยะเวลายื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะน่วมสมัย ประจำปี 2564   [ 157] 13-01-2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   [ 138] 13-01-2564
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2563   [ 191] 13-01-2564
 • ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 162] 13-01-2564
 • ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 421] 13-01-2564
 • ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 290] 13-01-2564
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6   [ 325] 13-01-2564
 • ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ"   [ 424] 13-01-2564
 • ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563   [ 475] 13-01-2564
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" : "ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"   [ 553] 13-01-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง   [ 1051] 13-01-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 103 ไฟล์