ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว   [ 50] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564   [ 113] 04-10-2564
 • การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)   [ 82] 04-10-2564
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   [ 239] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์ณภัทร์ เจริญพานิช ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   [ 241] 04-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13   [ 102] 04-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18   [ 124] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในวารสาร Life Sciences and Environment Journal   [ 174] 04-10-2564
 • ประชาสัมพันธ์ เอกสาร วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS (Multi Mentoring System)   [ 122] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 229] 04-10-2564
 • ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนา "International Forum Research Integrity in the Developing World"   [ 201] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ 328] 04-10-2564
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐   [ 148] 04-10-2564
 • เสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔   [ 176] 04-10-2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564   [ 184] 04-10-2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   [ 251] 04-10-2564
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔ ภูมิภาค)   [ 191] 04-10-2564
 • ขอเชิญชวนประชาคมนักวิจัยพัฒนาพื้นที่ นักบริการวิชาการ ที่สนใจการเขียนบทความรับใช้สังคม อบรมออนไลน์ "การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม"   [ 152] 04-10-2564
 • การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย   [ 187] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563   [ 311] 04-10-2564
 • เตรียมพร้อมให้ตรงเป้า… โค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข.   [ 210] 04-10-2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9   [ 416] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศงดให้บริการในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564   [ 242] 04-10-2564
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)   [ 244] 04-10-2564
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการ เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)   [ 329] 04-10-2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9   [ 654] 04-10-2564
 • ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14   [ 264] 04-10-2564
 • ร่วมด้วยช่วยกันตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย   [ 271] 04-10-2564
 • ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม"   [ 241] 04-10-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18   [ 282] 04-10-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 145 ไฟล์