ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่เสนอข่าว
 • การสมัครขอรับทุนความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการวิจัย Research Environments ประจำปี 2566   [ 197] 15-09-2566
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน   [ 264] 28-08-2566
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา   [ 700] 15-10-2565
 • รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก 2565   [ 773] 07-08-2565
 • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอส่งสำเนาประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว เรื่อง การประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   [ 690] 24-06-2565
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “สิทธิเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA"   [ 720] 26-05-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา แนะนำหนังสือน่าอ่าน “การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ.2540-2563 : พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้ง และประชาธิปไตยไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช   [ 769] 07-04-2565
 • แนะนำหนังสือน่าอ่าน "ดัชนีน้ำตาล : หลักการและการประยุกต์ใช้" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว   [ 813] 03-04-2565
 • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา   [ 787] 29-03-2565
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น   [ 712] 28-03-2565
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   [ 717] 28-03-2565
 • ประชาสัมพันธ์ IP Training ในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)   [ 680] 24-03-2565
 • อบรมการวิจัยในระบบ ONLINE   [ 671] 07-03-2565
 • ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC Pioneer Program   [ 681] 07-03-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริศนา ผลเหิม นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ด้านการวิจัย   [ 747] 03-03-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564   [ 708] 02-03-2565
 • แนะนำหนังสือน่าอ่าน : แข่งขันผู้นำโลก โดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   [ 811] 02-03-2565
 • เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่   [ 664] 02-03-2565
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ประจำปี 2564 (ชั้นสายสะพาย)   [ 671] 18-02-2565
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565   [ 830] 26-01-2565
 • ขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   [ 743] 17-01-2565
 • ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคเหนือตอนบน NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก   [ 813] 24-12-2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความตระหนักและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”   [ 964] 17-12-2564
 • คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 890] 05-11-2564
 • ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ เอเปคน่ารู้   [ 860] 05-11-2564
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว   [ 911] 04-10-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564   [ 981] 22-09-2564
 • การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)   [ 870] 15-09-2564
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   [ 938] 09-09-2564
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์ณภัทร์ เจริญพานิช ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม   [ 977] 09-09-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน ทั้งหมด 170 ไฟล์