ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน


งานบริหารจัดการงานวิจัย

นางสาวปิยวดี  น้อยน้ำใส
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวรัตนา  นาคสิงห์
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวปนัดดา  กุลนาฑล
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวเบญจพร  บุญศิริรุ่งเรือง
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นายเจตน์นที  ราชเมืองมูล
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นายชนกันต์  พันธ์อุดม
ฐานข้อมูล PSRU Expert

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

นางจิตรา  มีคำ
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวกัณฑรีรัตน์  ศรีเบญจมาศ
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางดาญาวี  ภู่คง
ฐานข้อมูล PSRU Expert

งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

นายสามารถ  เน่าบู่
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวสุภาพร  กลิ่นนาค
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวมาลัย  ใจงาม
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวจุฬาพัฒน์  สิ่วหงวน
ฐานข้อมูล PSRU Expert

นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล
ฐานข้อมูล PSRU Expert