ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  ศรีโสภา
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน  ก้อนคง
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกัลนิกา พูลผล
ฐานข้อมูล PSRU Expert