ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / คณะกรรมการบริหารสถาบัน

คณะกรรมการบริหารสถาบัน


ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองประธานกรรมการ

อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภานุมาศ หมอสินธ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
รักษาการหัวหน้างานวิจัย

กรรมการ

นางจิตรา มีคำ
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ

กรรมการ

นายสามารถ เน่าบู่
รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ

กรรมการ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา