ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / คณะกรรมการบริหารสถาบัน

คณะกรรมการบริหารสถาบัน


ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
รักษาการหัวหน้างานวิจัย

กรรมการ

นางจิตรา มีคำ
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ

กรรมการ

นายสามารถ เน่าบู่
รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ

กรรมการ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา