ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / คณะกรรมการประจำสถาบัน

คณะกรรมการประจำสถาบัน


ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโกวิทย์ ทรงคุณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประคอง สายจันทร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

กรรมการ

นางจิตรา มีคำ

กรรมการ

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสามารถ เน่าบู่