ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


          วิสัยทัศน์
               สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
          พันธกิจ
               1) บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
               2) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม
               3) ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติด้านต่าง ๆ
               4) บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          ประเด็นยุทธศาสตร์
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารการจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา