• วารสาร2
 • วารสาร1
 • 1426
 • 1425
 • 1424
 • 1423
 • 1422
 • 1421
 • TLO
 • ขอแสดงความยินดี
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • life science and environment journal
 • หน่วยงานรับดำเนินการ
 • ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2
 • แสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น 64
 • ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Jounal
 • ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เชิญชวนยื่นขแจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

บริการสำหรับนักวิจัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ช่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2    15-09-2564

ภาพรวมข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามคณะ

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

สถิติจำนวนผลงานทางวิชาการ จำแนกตามประเภทการตีพิมพ์

วีดิทัศน์
ปฏิทินกิจกรรม
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7224
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - หน่วยจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย : 7211
     - หน่วยงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7212
     - หน่วยงานวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences : 7214
     - หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย : 7213
     - หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก : 7215
  งานบริการวิชาการ
     - หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ : 7220
     - หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม : 7220
     - หน่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน : 7220
  งานบริหารทั่วไป
     - หน่วยธุรการสารบรรณ : 7225
     - หน่วยการเงินและพัสดุ : 7200
     - หน่วยแผนและประกันคุณภาพ : 7200
     - หน่วยประชาสัมพันธ์/อาคารสถานที่ : 7225
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
     - หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ : 7216
     - หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล : 7216
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ