• อุปกรณ์แจ้งเตือนการขัดข้องของระบบลำเลียงข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว
 • ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & IC อย่างถูกต้องตามหลักจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์ (สําหรับผู้วิจัย)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย EP1 : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก
 • เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ฯ
 • แสดงความยินดีกับ ผอ.
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้นักวิจัยตรวจสอบบทความของท่านที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus และ Web of Science 2021
 • งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
 • ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
 • วารสาร2
 • วารสาร1
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • life science and environment journal
 • หน่วยงานรับดำเนินการ
 • ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2
 • ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Jounal
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะที่ 2เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

บริการสำหรับนักวิจัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ช่าวประชาสัมพันธ์

ภาพรวมข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามคณะ

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

สถิติจำนวนผลงานทางวิชาการ จำแนกตามประเภทการตีพิมพ์

วีดิทัศน์
ปฏิทินกิจกรรม
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ