แหล่งทุนวิจัย

ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 30 เมษายน 2563 - 08 พฤษภาคม 2563 2020-04-30 - 2020-05-08
ผู้ให้ทุน : กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด :
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_704_01-05-2563.pdf
2563
การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 03 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 พฤษภาคม 2563 2020-02-03 - 2020-05-18
ผู้ให้ทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศ ขยายเวลา e-ASIA.pdf
2.guideline_9th_cc.pdf
3.applicationform_9th_agri_water_cc.docx
4.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
5. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 9th e-asia jrp.doc

แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : http://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail.aspx?id=25430
2564 Submit
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤษภาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563 2020-05-01 - 2020-05-30
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รายละเอียด : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 2563 (เพิ่มเติม).pdf
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2287
2563
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 2020-05-07 - 2020-05-31
ผู้ให้ทุน : สกสค.
รายละเอียด :
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://research.psru.ac.th/files/newsAttach/news_919.pdf
2563
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 เมษายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563 2020-04-20 - 2020-06-15
ผู้ให้ทุน : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด : ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563.pdf
ประกาศเลื่อนวัน เวลา ปิดรับสมัคร ทุน NFIS.pdf
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2284
2563
ทุนอุตสาหกรรมอาหาร ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 2019-09-20 - 2020-09-30
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม url
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 2019-09-20 - 2020-09-30
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 2019-09-20 - 2020-09-30
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 2019-09-20 - 2020-09-30
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทุนอุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 2019-09-20 - 2020-09-30
ผู้ให้ทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) แหล่งทุน วช.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม url แนบ
แบบฟอร์ม : ดาวน์โหลด
website : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
2563 Submit
ทั้งหมด 14 ทุน