แหล่งทุนวิจัย

* เรียงลำดับตามระยะเวลาที่ปิดรับทุนหลังสุด
ชื่อทุน ประเภททุน สถานะ รายละเอียด ปี Submit
เปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 11 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564
ผู้ให้ทุน : สกสว.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1462
2566
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 21 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด : ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.arda.or.th/personnel_data2.php
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1031
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม "การจัดการขยะและของเสีย: การจัดการของเสียเป็นศูนย์" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 29 มิถุนายน 2564 - 16 สิงหาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1334
2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 29 มิถุนายน 2564 - 16 สิงหาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 ทุนพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่บัดนี้-6 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น.
   Platform 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้
      Program 5 ส่งเสริมการวิจัยขับแนวหน้าและการวิจัยพืนฐาน ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
ตั้งแต่บัดนี้- 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
   Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
      Program 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น
   Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
      Program 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
      Program 8 รองรับบังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
      Program 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

   Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
      Program 10 ยกระดับความสามารถแข่งขันและวางรากฐาน กางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

      Program 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

      Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ


website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1335
2565
ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 กรกฏาคม 2564 - 06 สิงหาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1354
2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 00 กรกฏาคม 543 - 05 กรกฏาคม 2564
ผู้ให้ทุน : กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1339
2565
ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 31 พฤษภาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564
ผู้ให้ทุน : Pre-Talent Mobolity
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1293
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 พฤษภาคม 2564 - 07 มิถุนายน 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1282
2564
ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1249
2565
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564
ผู้ให้ทุน :
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1290
2564
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการนักธุรกิจและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 เมษายน 2564 - 22 เมษายน 2564
ผู้ให้ทุน : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1250
2564
ทุนวิจัย มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1155
2564
การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1194
2564 Submit
การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1131
2565
สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1150
2564
สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัย "สมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1152
2565
สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัย "น้ำเพื่อการเกษตร" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 มกราคม 2564 - 05 มีนาคม 2564
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1154
2565
ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 05 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพสังคมไทยปลอดบุหรี่
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1087
2564
ประกาศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 20 มกราคม 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1129
2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 มกราคม 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1162
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 ธันวาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1137
2564
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 มกราคม 2564 - 08 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1119
2564
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 ธันวาคม 2563 - 05 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1077
2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 30 พฤศจิกายน 2563 - 29 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1070
2564
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)” ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 ธันวาคม 2563 - 26 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1110
2564
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1106
2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมช ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพท.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1109
2564
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” - กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 22 ธันวาคม 2563 - 21 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1106
2564
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 ธันวาคม 2563 - 18 มกราคม 2564
ผู้ให้ทุน : บพข.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1101
2564
ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1033
2564
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 18 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : กระทรวงดิจิทัล
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1057
2564
สํานักงานวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย นวัตกรรม ประจำปี 2564ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด 19 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 24 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1059
2564
วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1061
2564
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1064
2564
วช.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1065
2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1066
2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1067
2564
ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1069
2564
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1073
2564
การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 25 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1074
2564
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 พฤศจิกายน 2563 - 21 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1100
2564
ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤศจิกายน 2563 - 18 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1056
2564
ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.- ASEAN Vising Scholar Progam (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 พฤศจิกายน 2563 - 08 ธันวาคม 2563
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1051
2564
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด : โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
     - แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
     - แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
     - แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
     - แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ :
     – สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.)
     – สำหรับท่านที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS
     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1029
2564
ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ.2563-2564) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 30 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : ศจย.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1032
2564
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 15 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1037
2564 Submit
เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป ในด้าน Food Innovation, Assistive Technology Devices และ IOT for Smart Industry เข้าร่วมโครงการ Deep Tech Acceleration by NSTDA : แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิท ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1053
2564 Submit
ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal) ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 03 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1054
2564
การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid 19)" ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 26 ตุลาคม 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : สวก.
รายละเอียด :
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1041
2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายใน
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่รับข้อเสนอโครงการ : 08 ตุลาคม 2563 - 09 พฤศจิกายน 2563
ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.
รายละเอียด : รายละเอียดตาม URL
website : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1022
2564
ทั้งหมด 81 ทุน