แหล่งทุนวิจัย

 

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
     URL : www.nrct.go.th

• ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
     URL : www.nrms.go.th

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
     URL : www.trf.or.th

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     URL : www.thaihealth.or.th

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     URL : www.nstda.or.th

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     URL : www.most.go.th

• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
     URL : www.biotec.or.th

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
     URL : www.nectec.or.th

• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
     URL : www2.nanotec.or.th

• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
     URL : www.sciencepark.or.th

• สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
     URL : www.nstda.or.th

• กรมการศาสนา
     ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการทางด้านศานาทั้งยังสนับสนุนการวิจัยด้านการศาสนาแก่นักศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการศาสนานักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2281-6540
     URL : www.moe.go.th

• กรมการศึกษานอกโรงเรียน
     มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2281-6461
     URL : www.nfe.go.th

• กรมควบคุมมลพิษ
     มีหน้าที่ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษรวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2642-5028 (วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเสียงและอากาศ),0-2619-2299 ต่อ 2340 (วิจัยเกี่ยวกับสารอันตรายและกากของเสีย), 0-2579-5269(วิจัยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ)
     URL : www.pcd.go.th

• กรมป่าไม้
     มีหน้าที่ในการสงวนและคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่า พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการด้านการป่าไม้และสัตว์ป่าและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งยังให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2579-5269
     URL : www.forest.go.th

• กรมวิชาการ
     เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2282-1816 ต่อ 604 โทรสาร. 0-2281-2602
     URL: -

• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
     มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2246-0031, 0-2246-1145-6
     URL : www.dip.go.th

• กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
     หน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ์กรรม เพื่อการพัฒนาชนบทแก่นักวิจัยโดยการนำเทคโนโลยีหรือประดิษฐ์กรรมที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในงานผลิตของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2246-0064 ต่อ 625
     URL: -

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและแผนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2694-1222 ต่อ 2073
     URL : www.tat.or.th

• การเคหะแห่งชาติ
     มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเองปรับปรุงซื้อหรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขี้นนอกจากนี้มีทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2324-0411-20 ต่อ 6376, 6192
     URL : www.nha.co.th/

• ทุนวิจัยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
     สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่ทำการวิจัยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ กองวิชาการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2437-2047
     URL : -

• ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โท ทบวงมหาวิทยาลัย
     ให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โท ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย(ศาลายา) ม.มหิดล โทร. 0-2441-9511, 0-2441-4125 ต่อ 211, 212, 213
     URL : www.mahidol.ac.th

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านเอเซียตะวันออกศึกษา ในลักษณะภูมิภาคศึกษา โดยแยกเป็น 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิคตอนใต้ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ฝ่ายวิจัยสถาบันเอเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2516-0040-2
     URL : www.tu.ac.th

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย(อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ในเรื่องนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอซีย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ศูนย์ IMT-GT Studies Center ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 047-211-030 ต่อ 2182, 2946-8
     URL : www.psu.ac.th

• มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
     กรมสุขภาพจิตเป็นสถาบันเพื่อให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพขององค์การต่างๆ รวมทั้งให้ทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ โทร. 0-2525-2978-9
     URL : -

• มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
     มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ทะเบียนเลขที่ กท.1075) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและที่ดิน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย โทร. 0-2295-3171
     URL : www.thaiappraisal.org

• มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
     ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัฒฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และสาขาต่างๆที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2251-1133-4
     URL : -

• มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
     ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และเภสัชกรรม โดยจะสนับสนุนในสาขาโรคหัวใจ, โรคปอด, โรคภูมิแพ้, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคติดต่อและโรคอื่นๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ สำนักงานมูลนิธิฯ โรงพยาบาลโรคทรวงอก โทร. 0-2588-3000-4 ต่อ 1100
     URL : -

• มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านการแพทย์หรือตามความสนใจของมูลนิธิฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2250-0065-7, 0-2252-1733, 0-2253-5411, 0-2255-3742
     URL : -

• มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation)
     ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์, นักวิจัย, นักศึกษาหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในต้านสาขาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2386-1590, 0-2386-1420, 0-2386-1469
     URL : -

• มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
     มูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นเงินกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
     URL: www.ttsf.or.th

• มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
     ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและการเมือง,ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ทั้งในหรือนอกประเทศ เพื่อนำเอางานวิจัยมาเผยแพร่แก่สาธารณชน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2283-5012
     URL : www.bot.or.th

• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)
     หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     URL : www.biotec.or.th

• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
     เป็นองค์การเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3314-5
     URL : www.sac.or.th

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
     หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5
     URL: www.nectec.or.th

• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
     เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
     URL : www.mtec.or.th

• สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
     จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่และควบคุมปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบริโภคบุหรี่ของคนไทยรวมทั้งยังสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนและผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากบุหรี่ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8269
     URL : www.thaiantitobacco.com

• สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
     มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นศูนย์กลางบริการด้านวิชาการและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาสถาบันฯ และงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบหรือความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมของสถาบันฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.034-225-400-3 ต่อ 4054
     URL : -

• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
     ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติอย่างมีระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2951-1286
     URL : www.hsri.or.th

• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
     มีหน้าที่ในการริเริ่ม ดำเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา รวมทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในแขนงศณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 143, 144, 182
     URL : www.ipst.ac.th

• สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
     มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทำการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่นนอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ประเภทต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. 0-2241-3634, 0-2241-3332
     URL : www.clt.or.th

• สำนักงบประมาณ
     เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่
     URL : www.bb.go.th

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
     เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
     URL: www.trf.or.th

• สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     มีหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฏหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ยังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนากฏหมายนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2222-0206-9
     URL : www.krisdika.go.th

• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาของชาติประสานนโยบายและแผนการศึกษาเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติ, ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการศึกษานอกจากนี้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2668-7110-24 ต่อ 2511, 2513, 2515
     URL : www.onec.go.th

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวม นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.0-2280-1104-9 ต่อ 109
     URL : www.otepc.go.th

• สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
     มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศ ทั้งยังให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2282-2531, 0-2282-3890
     URL : www.nacc.go.th

• สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
     เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2247-0028 ต่อ 173-5
     URL : kanchanapisek.or.th/kp8/, www.culture.go.th/

• สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
     เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการและควบคุมดูแลกิจการของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิต การใช้และการจำหน่ายน้ำตาลทรายนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293
     URL : www.ocsb.go.th

• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข
     มีหน้าทีดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการควบคุมกำกับ กำหนดมาตรฐานและเฝ้าระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องสำอาง ฯลฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8441-90
     URL: www.fda.moph.go.th

• สำนักงาน นโยบาย และ แผน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
     มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำและศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและมลภาวะ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2279-7180-9 ต่อ 210
     URL : www.onep.go.th

• สำนักงาน นโยบาย และ แผน พลังงาน
     มีหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและการพัฒนาพลังงานของประเทศติดตาม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุน การปฏิบัติงานตามนโยบายปละแผนการบริหารและการพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านพลังงาน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2612-1555 ต่อ 354, 356, 376
     URL : www.eppo.go.th

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชาชนอย่างชัดเจน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพื้นฐานขององค์ความรู้ โทร.0-2298-0500 ต่อ1411
     URL : www.thaihealth.or.th

• สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
     เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0-2561-2445
     URL : www.nrct.go.th

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2564-7000
     URL : www.nstda.or.th

• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
     ส่งเสริม สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2951-1284-93ต่อ 127
     URL : www.hsri.or.th

• สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
     มีหน้าที่จัดสรรสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด โทร. 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
     URL : www.mua.go.th/

• สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
     เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการวิจัยการเกษตร โทร. 0-2579-7435
     URL : www.arda.or.th/


ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7219
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7218
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7218

Google Map
แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ


©2017, Research and Development Institute.