ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงาน ชำนาญการ (สายตรง)    
 •  เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  ฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงานชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน    
 •  เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ใช้บังคับ 26 กพ 64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ    
 •  หนังสือขออนุญาตยกเลิกวันลา    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร๋-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
ทั้งหมด 23 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา    
 •  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม อาคาร/สถานที่    
 •  แบบ สวจ. 3ย/2557    
 •  แบบ สวจ. 2ย/2557   
 •  แบบ สวจ. 1ย/2557    
ทั้งหมด 5 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ในกรณีบุคลากร สวจ. ไปราชการ    
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ในกรณีมีบุคลากรภายนอกเดินทางไปราชการด้วย    
 •  คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง ของงานจ้างเหมารถยนต์    
 •  เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ และจัดทำราคากลาง จ้างเหมารถยนต์    
 •  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและจัดทำราคากลาง วัสดุ    
 •  เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ และจัดทำราคากลาง วัสดุ    
 •  ใบตรวจการจ้างเหมารถยนต์    
 •  แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์    
 •  คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)    
 •  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน    
 •  แบบฟอร์มยืมพัสดุ ครุภัณฑ์    
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน วิทยากร    
 •  แบบฟอร์ใบสำคัญรับเงิน    
ทั้งหมด 17 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  เอกสารเผยแพร่ภายใน งานนโยบายและยุทธศาสตร์    
 •  รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
 •  คู่มือการรายงานฐานข้อมูลที่แสดงผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
 •  แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
 •  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
 •  แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
 •  แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565-2570    
 •  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565-2569    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566    
 •  แบบฟอร์มคำขอตั้งบประมาณ พ.ศ. 2566    
 •  แบบ ปป.01-03    
 •  รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จำแนกรายโครงการ)    
 •  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ    
 •  คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ทั้งหมด 23 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
ทั้งหมด 0 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
ทั้งหมด 0 ไฟล์