กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  Societal Readline Level - SRL    
 •  แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร    
 •  แบบสรุปการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย/สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบเสนอชื่อพี่เลี้ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษา (mentor) (เฉพาะทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)    
 •  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน สำหรับนักวิจัย (DRMS)    
 •  แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
ทั้งหมด 20 ไฟล์