กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย/การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับชุดโครงการวิจัย    
 •  แบบเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว    
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย    
 •  แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย (ว – สญ.1) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564    
 •  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level -TRL1-9    
 •  Societal Readline Level - SRL    
 •  แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร    
ทั้งหมด 54 ไฟล์