กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย/การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย (ว – สญ.1) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564    
 •  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level -TRL1-9    
 •  Societal Readline Level - SRL    
 •  แบบฟอร์มสรุปผู้บริหาร    
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย จากแหล่งทุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563    
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบสรุปการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
ทั้งหมด 51 ไฟล์