กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 •  คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  แบบการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2563    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย จากแหล่งทุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563    
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบสรุปการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย/สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบเสนอชื่อพี่เลี้ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษา (mentor) (เฉพาะทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)    
 •  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน สำหรับนักวิจัย (DRMS)    
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563    
ทั้งหมด 49 ไฟล์