ทุนแผ่นดิน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & monitoring ในการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
 •  มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (แบบเสนอชุดโครงการวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )    
 •  แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ    
 •  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
 •  ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน การเบิกจ่ายทุนวิจัย   
 •  แบบฟอร์มบทนำวิจัย (เฉพาะชุดโครงการ) รายงานฉบับสมบูรณ์    
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร ทุนแผ่นดิน รายงานฉบับสมบูรณ์    
 •  ResearchTemplate(ชุดโครงการ) รายงานฉบับสมบูรณ์    
ทั้งหมด 55 ไฟล์