ทุนแผ่นดิน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (docx)    
 •  แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (pdf)    
 •  คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ    
 •  นิยามศัพท์    
 •  เอกสารรายละเอียดประกอบการเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.2564    
 •  แบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562   
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย    
 •  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายแนวทางที่ 3 และ4 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  เอกสารข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบปรมาณ 2563 " (ล่าสุด)    
 •  เอกสารประกอบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  แบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แหล่งทุนแผ่นดิน    
ทั้งหมด 55 ไฟล์