ทุนแผ่นดิน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565    
 •  การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564    
 •  ร่างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objtives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565    
 •  การจำแนกประเภททุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 •  Timeline งบประมาณ ด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 •  แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.pdf    
 •  แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.docx    
 •  บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf    
 •  บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf    
 •  บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf    
 •  แผน ววน.    
ทั้งหมด 55 ไฟล์